ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132                                               

Ampérovo pravidlo pravé ruky

Ampérovo pravidlo pravé ruky popisuje orientaci magnetických indukčních čar při pruchodu elektrického proudu přímým vodičem, popřípadě cívkou. Jestliže palec pravé ruky ukazuje směr elektrického proudu ve vodiči, pak pokrčené prsty ukazují orient ...

                                               

Klávesa Sys Rq

Klávesa Sys Rq umožňuje stisknutím kombinace kláves poslat signál srozumitelný pro Linuxové jádro, který umožňuje uživateli vykonávat ruzné nízkoúrovňové příkazy bez ohledu na stav systému. Toho je často používáno k obnovení po zamrznutí systému ...

                                               

Pravidlo pravé ruky

V matematice a fyzice je pravidlo pravé ruky běžná mnemotechnická pomucka, která usnadňuje zapamatování znaménkové konvence pro vektory v pravotočivém souřadném systému. Existuje několik variací pravidla, ale všechny se vztahují k volbě nějaké ko ...

                                               

RICE

RICE je léčebná metoda první pomoci při poranění měkkých tkání. V případě správného aplikování muže zkrátit dobu léčby a minimalizovat vzniklé nepohodlí. Cílem tohoto postupu je omezit vnitřní krvácení a otok poraněné části těla. Používá se při z ...

                                               

Řetězení

Sousední slova jsou navzájem propojena větami, které tato slova obsahují. Každá věta tak odkazuje na větu předchozí i následující, což usnadňuje zapamatování celého seznamu. Student je díky tomu schopen odříkat seznam nejen v puvodním pořadí, ale ...

                                               

Sarrusovo pravidlo

Sarrusovo pravidlo je postup pro výpočet determinantu matice třetího řádu. Sarrusovo pravidlo je mnemotechnická pomucka usnadňující zapamatování postupu výpočtu.

                                               

SMART metoda

SMART / SMARTER je mnemotechnická pomucka používaná v projektovém řízení a koučinku ve fázích stanovení cílu. Jedná se o zpusob jak hodnotit kvalitu projektových cílu nebo cílu osobního rozvoje. Stejný termín se také často používá při řízení výko ...

                                               

Naučná stezka

Naučná stezka je druh venkovní značené turistické trasy, seznamující návštěvníky s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí. Od běžné turistické trasy se zpravidla liší sérií informačních tabulí rozmístěných na jednotlivých zastaveních po ...

                                               

Akademické týdny

Akademické týdny jsou přibližně týdenní křesťansky zaměřené kulturně vzdělávací setkání, pořádané každé léto v okolí Nového Města nad Metují. První Akademické týdny uspořádala skupina dominikánu pod vedením Metoděje Habáně v roce 1932. Po nástupu ...

                                               

Alliance israélite universelle

Alliance israélite universelle je francouzská židovská organizace s globální pusobností založená roku 1860.

                                               

Antikomplex

Antikomplex je nezisková organizace, která se věnuje kritické reflexi dějin českých zemí, zejména poválečné etnické očisty v českých zemích a následným osudum krajiny a společnosti v Sudetech. Dále se zabývá inovacemi ve vzdělávání a občanským vz ...

                                               

Asociace pro mezinárodní otázky

Asociace pro mezinárodní otázky, anglicky Association for International Affairs, je česká nevládní organizace, která se zabývá vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodních vztahu a českou i evropskou zahraniční a bezpečnostní politikou. Činnost ...

                                               

Český model amerického kongresu

Český model amerického kongresu je vzdělávací projekt umožňující studentum středních a vysokých škol zažít jednání na pudě amerického zákonodárného orgánu. Účastníci projektu společně simulují činnost obou komor Kongresu Spojených státu americkýc ...

                                               

Člověk v tísni

Člověk v tísni je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Je to obecně prospěšná společnost, jejímž ředitelem je Šimon Pánek. Svou činnost začínala v roce 1992 pod názvem Nadace Lidových novin, od roku 1994 fungovala j ...

                                               

ČOSDAT

Česká organizace scénografu, divadelních architektu a techniku je občanské sdružení, které je českou pobočkou mezinárodní organizace OISTAT. Bylo založeno v roce 2000 pro podporu a rozvoj uměleckých nehereckých divadelních profesí, jako je scénog ...

                                               

Filomaté

Filomaté, plným názvem Towarzystwo Filomatów byl tajný studentský spolek na univerzitě ve Vilniusu, založený roku 1817. K jeho zakladatelum patřil Adam Mickiewicz. Členem byl i Ignacy Domeyko. Filomaté chtěli změnit společnost osvětou a sebevzděl ...

                                               

Institut světelného designu

Institut světelného designu je nezisková organizace v Praze, která tvoří zázemí pro vzdělávání a rozvoj znalostí světelných techniku a popularizaci oboru mezi veřejností. Je jedním z projektu České organizace scénografu, divadelních architektu a ...

                                               

Kolej (vzdělávací zařízení)

Kolej, z latinského cum legere a collegium, je vzdělávací instituce nebo její součást, většinou v anglo-americkém světě a obvykle s ubytováním pro své studenty. Muže jít o samostatnou vysokoškolskou instituci, součást univerzity, ale také o insti ...

                                               

Mladiinfo

Mladiinfo ČR z.s. je internetový portál, který shromažďuje informace pro mladé lidi na ruzná témata jako je dobrovolnictví, studium v zahraničí nebo stáže. Činnost Mladiinfo byla zahájena v České republice v roce 2012, kdy Mladiinfo vzniklo jako ...

                                               

PISA

Projekt PISA je mezinárodní výzkum pořádaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Šetření se poprvé uskutečnilo v roce 2000. Je prováděno každé tři roky s tím, že každá iterace pokládá větší duraz na jednu ze zvolených oblastí. Jeho cí ...

                                               

Pražský studentský summit

Aktivity simulující jednání mezinárodní organizace v České republice započaly v roce 1995. Ty se pruběhem času přeměnily na Pražský model OSN a ten byl v roce 2006 transformován na Pražský studentský summit.

                                               

ProStředoškoláky

ProStředoškoláky je nezisková organizace, která se od roku 2013 zaměřuje na rozvoj nadaných středoškolských studentu. Za tímto účelem propaguje mimoškolní vzdělávání a informuje o soutěžích a událostech pro středoškoláky na území České republiky. ...

                                               

R–Mosty

R-Mosty, z.s. byl založen již v roce 1992 a to zprvu jako "nadace Mosty", ale protože těžiště jeho práce spočívalo především v pomoci romské komunitě, byla tato organizace přejmenována na "Občanské sdružení R-Mosty". Posláním organizace R–Mosty j ...

                                               

Rabínský seminář

Rabínské semináře jsou speciální školy určené ke vzdělávání a výcviku rabínu. První zařízení tohoto druhu vznikala v 19. století velde ortodoxních talmudických škol. Nejstarším dosud existujícím rabínským seminářem je rabínský seminář v Budapešti.

                                               

Slovo 21

Zabývá se realizací vzdělávacích a kulturních projektu a pracuje zejména s 2 cílovými skupinami - romskou komunitou a cizinci žijícími v ČR. Mezi hlavní cíle sdružení patří ochrana lidských práv, budování tolerance vuči minoritám, boj proti rasis ...

                                               

United World Colleges

United World Colleges je vzdělávací hnutí skládající se z 17 mezinárodních škol, národních komisí složených z více než 3000 dobrovolníku ve více než 155 zemích a krátkých vzdělávacích programu. Studenti jsou vybíráni z celého světa na základě zás ...

                                               

Vesna (spolek)

Vesna je český ženský vzdělávací spolek se sídlem v Brně, který byl založen na počátku 70. let 19. století. Zabývá se vzdělávací, sociální a zájmovou činností pro širokou veřejnost. Ve své současné podobě pusobí od roku 2013 jako obecně prospěšná ...

                                               

Otevřená univerzita

Otevřená univerzita je označení pro vzdělávací instituci, jež vyznává tzv. Open-door academic policy, politiku, jež se snaží umožnit přístup k vysokoškolskému vzdělání všem, kteří o něj usilují. Otevřené univerzity proto nepožadují, na rozdíl od ...

                                               

Cena Gratias Tibi

Cena Gratias Tibi, projekt vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni, oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nich a nejruznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Od roku 2014 toto ocenění dává mladým lidem najevo, že si sp ...

                                               

Hleda.se

Hleda.se je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníku pro lidi ve věku 18–25 let. Mezi lety 2016 a 2018 se konaly tři ročníky soutěže Hledá se LEADr. V roce 2019/2020 se konal první ročník vzdělávací soutěže Hledá se novinář. Soutěž pořá ...

                                               

Jeden svět na školách

Cílem programu je přispět k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Ředitelem vzdělávacíh ...

                                               

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví jsou projekt, který je součástí vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni. Poskytuje dokumentární i hrané filmy a další materiály vhodné k výuce dějepisu. Na stovkách škol v celé republice pořádá filmové projekce a bes ...

                                               

Studentské volby

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem programu JSNS organizace Člověk v tísni. Jejich cílem je přiblížit středoškolákum základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky a podpořit dialog týkající se správy veřej ...

                                               

Týdny mediálního vzdělávání

Projekt Týdny mediálního vzdělávání pořádá od roku 2017 Jeden svět na školách, který je jedním ze vzdělávacích programu organizace Člověk v tísni. Hlavním záměrem Týdnu mediálního vzděláváni je zduraznit význam mediálního vzdělávání, jež vede k a ...

                                               

Artistická fakulta

Artistická fakulta byla součást středověké univerzity, která poskytovala přípravné vzdělání pro další studium na teologických, právnických a lékařských fakultách. Artistické fakulty existovaly od středověku do poloviny 19. století.

                                               

Martianus Capella

Martianus Minneus Felix Capella byl římský básník, právník a filosof žijící v 5. století. Je autorem významného díla De nuptiis Philologiae et Mercurii.

                                               

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členu a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii a syntax, v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je ...

                                               

Rétorika

Rétorika neboli řečnictví je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči. Jde o jednu z nejstarších jazykových disciplín, která se již ve starověku vyvinula ve dvě pojetí, umění přesvědčovat persvaze a umění výřečnosti, vyb ...

                                               

Vzdělanost ve středověku

Na vzdělanost ve středověku obecně nebyl kladen přílišný duraz. Především v raném středověku byla snaha získat jinou než čistě praktickou, například řemeslnou či válečnickou dovednost značně okrajovým jevem. Vzdělání se realizovalo nejprve prostř ...

                                               

Talent

Talent je rozvinutá úroveň schopností. Jde o schopnost zvládat určitou činnost lépe než pruměrně disponovaní lidé. Ruzní lidé mají talent v odlišných oblastech. Lze proto rozlišovat matematický talent, hudební talent, manuální talent – mimořádnou ...

                                               

Bushcraft

Bushcraft je termín spojený s uměním přežití v divočině, ale i se zábavným a především s pohodlným pobytem v přírodě. To umožňují schopnosti jako: Rozdělání ohně, postavení přístřešku, užívání nástroju jako sekera nebo nuž, umění opracování dřeva ...

                                               

Didaktický test

Didaktický test je nástroj systematického zjišťování výsledku výuky. Jedná se o zkoušku, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité skupiny osob. Od jiné zkoušky se liší tím, že je navrhován, ověřován, hodnocen a ...

                                               

Dovednost

Dovednost je učením a praxí získaná dispozice ke správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou. Jinými slovy jde o vlastnost živého objektu, která vyjadřuje jeho schopnosti.

                                               

Genialita

Génius, je označení nejvyššího tvurčího a duchovního nadání. Bylo používáno nejprve v Německu, a to od 18. století. Z psychologického hlediska se jedná o třetí stupeň rozvinutí schopností, jehož biologickým základem je vloha. Je to tak mimořádná ...

                                               

Lateralita

Lateralita je definována jako "přednostní užívání jednoho z párových orgánu pohybových či smyslových". Laicky se lateralita zobecňuje pouze na dominanci pravé či levé ruky, ale hodnocena je v šesti dimenzích.

                                               

Nadání

Nadání je první stupeň míry schopnosti, jedná se o vyvinuté vlohy nebo souhrn specifických vloh. Příkladem muže být hudební nadání – například schopnost komponovat, dirigovat nebo hrát na hudební nástroj. Zde se k hudebnímu sluchu pojí jemná moto ...

                                               

Polyglot

Polyglot je člověk ovládající mnoho jazyku. Člověk hovořící dvěma jazyky se nazývá bilingvní, třemi jazyky trilingvní. Pro obecnou schopnost vícejazyčnosti se také užívá název multilingvismus. Polygloti odjakživa přitahují pozornost široké veřejn ...

                                               

Procedurální paměť

Procedurální paměť, známá také jako nedeklarativní paměť, je typ paměťi, která slouží k podvědomému provádění určitých typu úkolu. Procedurální paměť má na starosti veškeré úkony, které provádíme podvědomě. Když přijde nějaká situace, kterou jsme ...

                                               

Techniky přežití

Techniky přežití jsou dovednosti, které muže člověk využít v nebezpečných situacích pro záchranu vlastního života nebo života jiných lidí. Jsou určeny k zajištění naprosto základních potřeb jako jsou voda, jídlo, přístřeší a teplo, k zachování ro ...

                                               

Tvořivost

Tvořivost neboli kreativita, také invence, je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvurčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. tvurčím řešením p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →