ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103                                               

Tesařství

Tesařství je řemeslo vykonávané tesařem. Jedná se o stavební profesi s dlouhou historií rozšířenou prakticky po celém světě. Zahrnuje širokou škálu prací se dřevem, především výrobu stavebních konstrukcí. Výrobou nábytku, oken a dveří se zabývá t ...

                                               

Tovaryš

Tovaryš byl učeň, který úspěšně splnil tovaryšské zkoušky. Pak mohl samostatně vykonávat práce ze svého oboru. Z tovaryše se stal mistr po složení mistrovské zkoušky. Počet tovaryšu určoval cech. V dnešní době se toto slovo již nepoužívá, tovaryš ...

                                               

Truhlář

Truhlář je řemeslník, který vyrábí a opravuje dřevěný nábytek, dřevěné části staveb, případně i jiné užitkové předměty ze dřeva.

                                               

Uhlířství

Uhlířství je řemeslo, při kterém je ze dřeva pálením v milířích vyráběno dřevěné uhlí. Jde o jedno z nejstarších řemesel vubec – výroba dřevěného uhlí byla známa již v pravěku a je pevně spjata s počátky metalurgie v eneolitu. Největší rozmach za ...

                                               

Vandrovní knížka

Vandrovní knížka byl dokument, vydávaný v Rakousku-Uhersku na základě císařského nejvyššího patentu ze dne 24. února 1827 tzv. vandrovníkum. Vandrovníci byli vyučení řemeslníci nebo vyučení dělníci, kteří nastoupili tovaryšskou cestu první praxe, ...

                                               

Vlásenkářství

Vznik vlásenkářského oboru sahá až do starověku, do 3. tisíciletí př. n. l. Jako jedni z prvních užívali vlásenkářské výrobky staří Egypťané. Vznešení Egypťané měli své vlastní vlásenkáře a umělé pruhy a vousy byly jakýmsi symbolem postavení ve s ...

                                               

Zbrojíř

Zbrojíř muže být specializovaným kovářem, jeho profese se jako samostatné profilují již ve starověkém Římě a dále ve středověku. Na rozdíl od kováře, který pracuje většinou technikami kování a tváření se železem či ocelí, zřídka dalšími kovy, zbr ...

                                               

Zednictví

Zednictví je stavební obor zabývající se stavbou, opravami a částečně i bouráním konstrukčních částí staveb, ke kterým patří základy stavby, zdi a příčky, podklady podlah a stropy. Zedník pracuje především se stavebními hmotami s obsahem vody: na ...

                                               

Zlacení

Obojí je známo již od starověku, zmiňuje se ve Starém zákoně, u Herodota a jeho postup je vyobrazen na egyptských reliéfech z doby 2955 až 2500 př n. l. První přesné technické návody se objevily ve středověké literatuře z počátku 12. století u zl ...

                                               

Zlatník

Zlatník je řemeslník, který se živí zlatnictvím. Ručně zhotovuje zlaté šperky, klenoty, řády, vyznamenání, nádobí, náčiní nebo jiné předměty z drahých kovu.

                                               

Zvěroklestič

Zvěroklestič je řemeslník, který klestí hospodářská zvířata. Výrazy zvěroklestič/zvěrokleštič, vyklestit/vykleštit aj. pocházejí od slova klestit. V Čechách se zvěroklestičum říkalo nunváři, na Valašsku a Slovácku byli známi jako miškáři či šviháci.

                                               

Zvonařství

Zvonařství je řemeslo, převážně umělecké, jež produkuje zvony a zvonky k účelum časoměrným, náboženským, svátečním, hudebním anebo reprezentačním. Kovolitec, zabývající se výrobou zvonu, se nazývá zvonař. V historii bylo zvonařství často spojeno ...

                                               

Blokové schéma

Blokové schéma je funkční diagram, strukturovaný obraz struktury systému. Každý prvek blokového schéma je zpravidla černou skříňkou a obvykle jej zobrazujeme jako jednoduchý geometrický obrazec. Zpusob spojení takovýchto prvku do jednoho komplexn ...

                                               

Pasport

Pasport má v technicko-správním oboru více významu: evidence hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci, často ve formě databáze dokument uvádějící technické, ekonomické či funkční parametry nějakého objekt ...

                                               

Readme

Readme je textový soubor, který bývá umístěn ve složce s programem. Obsahuje základní informace o programu: systémové a hardwarové požadavky. jak ho nainstalovat, seznam autoru s jejich kontaktními údaji, všeobecné obchodní podmínky, Pokud je pro ...

                                               

Tutoriál

Tutoriál je návod k použití, který na konkrétních příkladech "krok za krokem" názorně ukazuje, jak se co používá. Časté je jeho použití v souvislosti s počítačovými hrami, počítačovými programy či programovacími jazyky, ale pojem se neomezuje pou ...

                                               

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka, nebo manuál je technický dokument, jenž má poskytnout základní informace k používání výrobku, produktu či systému. Uživatelské příručky manuály jsou obvykle připravovány pro účely popisu obsluhy elektronického zboží, ruzných ...

                                               

Betzovo pravidlo

Betzovo pravidlo zformuloval Albert Betz při studiu teorie větrem poháněných stroju. Pravidlo odvozuje, jaká maximální množství energie lze získat pomocí rotoru z média, pohybujícího se zadanou rychlostí. Pro odvození maximální účinnosti takového ...

                                               

Biomechatronika

Biomechatronika je aplikovaná interdisciplinární věda zaměřující se na integraci elektromechanických součástek do lidského těla – jak pro terapeutické účely, tak kvuli vylepšení stávajících schopností. Primární aplikace zahrnují technologie vyvin ...

                                               

Flettneruv rotor

Flettneruv rotor je rotující válec využívající Magnusuv jev. Muže být použit na lodích podobně jako plachta. Byly prováděny také pokusy s letadlem vybaveným Flettnerovým rotorem jako nosnou plochou. Pokusy o využití Flettnerova rotoru pro všelija ...

                                               

Hydrodynamický mechanismus

Mechanická energie přivedena k čerpadlu se v jeho oběžném kole mění na kinetickou energii kapaliny. Po převodu části kinetické energie na tlakovou opouští kapalina čerpadlo a je vedena potrubím k turbíně. Po přechodu rozváděcího lopatkami, kde do ...

                                               

Hydrostatický mechanismus

Hydrostatický mechanismus je zařízení, jehož funkce je založena na poznatku, že tlak se v kapalině rovnoměrně šíří všemi směry. K přenosu výkonu tedy užívá tlakovou energii kapalin.

                                               

Klikové mechanismy

úplný – používá se u dvojčinných pístových stroju např. u velkých lodních motoru, pístových čerpadel zkrácený – používá se u jednočinných pístových stroju - běžné pístové automobilové motory a kompresory Skutečný výsledný pohyb pístu není harmoni ...

                                               

Kyvný prut

Kyvný prut, dříve také nazývaný podporový prut je prut, který je na koncích opatřen klouby umožňujícími volné pootáčení. Jde o pojem z mechaniky, využíván je zejména v oboru statiky stavebních konstrukcí jako jeden z typu vazby. Nejčastěji jde o ...

                                               

Lineární pohon

Lineární pohon je druh pohonu, který vykonává lineární čili posuvný pohyb v horizontální nebo vertikální poloze, čímž se řadí mezi polohovací systémy a současně liší od rotačního pohybu, který vykonává většina elektromotoru. Uplatní se v mnoha ap ...

                                               

Mechanický převod

Mechanický převod je součást mechanického stroje, která přenáší sílu mezi pohyblivými částmi stroje, které nejčastěji konají otáčivý pohyb. Kolo, které je roztáčeno vnější silou, se nazývá hnací kolo, kolo, které je roztáčen hnacím kolem, se nazý ...

                                               

Mechatronika

Mechatronika je součinná kombinace mechaniky, elektroniky a softwarového inženýrství. Účel tohoto mezioborového inženýrského oboru je studium automatu z inženýrského pohledu a slouží k řízení vyspělých hybridních systému.

                                               

Síly pusobící na hřídel

Na hřídel v libovolném strojním zařízení mohou pusobit ruzné síly, lišící se krom velikosti v těchto zásadních aspektech: Směrem síly Stálostí síly v prostoru

                                               

Šroubové mechanismy

Šroubové mechanismy jsou technická zařízení umožňující změnu otáčivého pohybu na přímočarý event. i obráceně. Obsahují hlavní kinematickou dvojici "šroub s maticí". Pro snížení tření mezi šroubem a maticí se téměř výhradně používá čtvercový závit.

                                               

Třecí převody

Třecí převody přenášejí otáčivý pohyb mezi dvěma hřídeli prostřednictvím tření mezi dvěma rotačními tělesy. Silový styk obou částí převodu vyžaduje normálovou sílu, která je podmínkou pro vznik třecí síly. Třecí převod nepatří mezi přesné převody ...

                                               

Zatížení

Zatížení je fyzikální vliv, který vyvolává v konstrukci napětí, přetváří ji nebo s ní pohybuje. Zatížení rozdělujeme na silová a nesilová zatížení. Z hlediska statického návrhu rozdělujeme zatížení na stálá vlastní tíha konstrukce, nenosné staveb ...

                                               

Geotermální energie

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má puvod ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo pusobením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzíru, horké prameny č ...

                                               

Tepelná elektrárna

Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie. Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie. Obvykle je termínem "tepelná elektrárna" označována sp ...

                                               

Tepelná trubice

Tepelná trubice dokáže přenášet velké tepelné výkony při zachování malého rozdílu teplot. Přenos tepla v ní je založen na odpařování a kondenzaci.

                                               

Termofotovoltaika

Termofotovoltaika je vysoce účinné metoda přeměny tepelné energie na elektrickou prostřednictvím tělesa zahřívaného přímo ve spalovací zóně hořáku a polovodiče. Za prukopníka této metody je považován francouzský fyzik Pierre Aigrain, který na výz ...

                                               

Termoska

Termoska je speciálně vyrobená láhev, která slouží k uchování teploty obsahu, například pro udržení teplého nebo studeného nápoje. V roce 1892 ji vynalezl pracovník Oxfordské univerzity Sir James Dewar, který potřeboval pro účely laboratorních po ...

                                               

Tlakový hrnec

Tlakový hrnec je silnostěnný hrnec sloužící k vaření za vyššího tlaku, než je běžný atmosférický tlak. Vyšším tlakem se dosáhne vyšší teploty vaření, a tím i rychlejšího uvaření pokrmu. Též chuťové vlastnosti pokrmu mohou zustat v uzavřené nádobě ...

                                               

Vyhrazená technická zařízení

Vyhrazená technické zařízení jsou podle zákona 174/1968, paragraf 6b, stanovena jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Jde o zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví lidí, pokud jde ...

                                               

Technický výkres

Technický výkres je výkres používaný převážně ve strojírenství, elektrotechnice a stavebnictví, kreslený pokud možno ve vhodně zvoleném měřítku a obsahující všechny informace nutné pro výrobu konkrétní součásti, stroje, stavby apod.

                                               

Architektonické kreslení

Architektonický výkres je technický výkres budovy. Architektonické kresby jsou používány architekty a jinými profesemi pro mnoho účelu: transformovat nápad do uceleného návrhu, sdílet myšlenky a koncepty. Slouží jako návod pro výstavbu nové budov ...

                                               

BIMx

Graphisoft BIMx je prezentační, komunikační a konzultační interaktivní 3D nástroj pro architekty a projektanty vyvíjený společností Graphisoft. BIMx umožňuje prezentaci celého modelu budovy, bez toho aniž by bylo nutné instalovat ArchiCAD nebo ji ...

                                               

Design Web Format

Design Web Format je bezpečný souborový formát vyvinutý firmou Autodesk. Je určen pro efektivní distribuci a komunikaci 2D a 3D návrhových dat pro všechny, kdo chtějí prohlížet, připomínkovat, odměřovat a tisknout CAD soubory. DWF soubory obsahuj ...

                                               

DWG

DWG je nativní formát souboru programu AutoCAD, jeho název byl zřejmě odvozen z DraWinG. Umožňuje ukládat 2D i 3D data. Díky rozšíření programu AutoCAD je tento formát spolu se svou výměnnou variantou DXF považován za standard v oblasti výměny 2D ...

                                               

Kuželovitost

Kuželovitost je veličina udávající sklon povrchové přímky kuželové plochy k základně kužele. Tato veličina se užívá např. ve strojírenství, obvykle pro kužele s vrcholovým úhlem menším než 30°. Kuželovitost vypočítáme podle vzorce: C = D − d / L ...

                                               

Nadhled

Nadhled, pohled shora dolu nebo ptačí pohled je pohled na objekt shora, tak jako kdyby byl pozorovatel ptákem, často využívaný ve fotografii, kinematografii nebo při výrobě pudorysu, plánu podlaží a map.

                                               

Plotr

Plotr je grafické výstupní zařízení počítače. Klasický plotr kreslí obraz pomocí tužky nebo pera. Existují ale i varianty s inkoustovou tiskovou hlavou podobnou klasické tiskárně, případně řezací plotry, kde místo pera je nástroj na řezání reklam ...

                                               

Pudorys

V architektuře je pudorys plán, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr nad podlahou. Z pudorysu je potom možno vyčíst konstrukční řešení podlaží, materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, otvory ve zdivu, vztahy mezi jednotl ...

                                               

Revit

Autodesk Revit je CAD a BIM aplikace pro stavební inženýry a architekty, vyvíjená americkou společností Autodesk. Umožňuje parametrické 3D modelování a kreslení prvku při vytváření stavebních projektu. BIM je koncept oboru CAD, který nabízí intel ...

                                               

Struktura povrchu

Struktura povrchu je souhrnný termín, označující geometrické odchylky povrchu od jeho ideálního tvaru. Je výsledkem zpusobu obrábění, hloubky stop po nástroji apod. Jedná se také o prohlubeniny, vyvýšeniny, nebo plošné nedokonalosti. Podle veliko ...

                                               

Úhloměr

Úhloměr je pomucka nebo přístroj pro měření úhlu. Jeho součástí je stupnice pro odečet úhlu, má však ruzné podoby a úhloměr je základem ruzných specializovaných a složitějších přístroju. Nejpoužívanější jednotkou úhloměru je stupeň °, kdy plný kr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →